Autorské právo z pohľadu používateľov internetu v EÚ, USA a Japonsku

Branislav Hazucha

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 184 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 67-106. ISBN 978-80-568-0232-8.

Abstrakt: Tento príspevok sa snaží vniesť svetlo do problematiky, ktorej čelí súčasné autorské právo v digitálnom prostredí a ktorá spočíva v tom, že široká verejnosť údajne úplne ignoruje a prehliada autorské právo v praxi. Za týmto účelom príspevok vychádza z empirickej štúdie, ktorá skúma, ako široká verejnosť vníma rôzne komerčné a súkromné netvorivé použitia predmetov chránených autorským právom bez súhlasu získaného od dotknutých nositeľov práv. Táto štúdia poukazuje na to, že na rozdiel od bežne prezentovaných názorov široká verejnosť jasne uznáva autorské právo a považuje používanie autorských diel na komerčné účely alebo vo veľkom rozsahu bez súhlasu ich tvorcov za nesprávne. Týmto sa zjavne potvrdzuje, že právo duševného vlastníctva, a obzvlášť autorské právo, má pevné základy v spoločenských normách uznávaných širokou verejnosťou a nie je len výtvorom pozitívneho práva. Zároveň sa však potvrdzuje výrazný rozdiel medzi pohľadom verejnosti a posledným trendom v oblasti ochrany autorského práva, ktorý sa snaží zúžiť rôzne použitia autorských diel pre súkromnú potrebu. To vysvetľuje, prečo takúto právnu úpravu, ktorá nemá oporu v spoločenských normách, je dosť náročné presadiť v praxi, najmä keď sa snaží zmeniť spoločenské správanie, ktoré sa považuje verejnosťou za bežné a správne.

Kľúčové slová: autorské právo, porušovanie autorských práv, netvorivé vyhotovenie rozmnoženiny, vyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu, internetová anketa, spoločenské normy, sťahovanie z internetu, sprístupňovanie diela verejnosti.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-5/NTIDV-5-Hazucha-Branislav.pdf

Bibliografická citácia

HAZUCHA, B. Autorské právo z pohľadu používateľov internetu v EÚ, USA a Japonsku. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 67-106. ISBN 978-80-568-0232-8.