Instructions for Authors

Základné informácie

Zborník príspevkov Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo (NTIDV) sa tematicky zameriava na právne aspekty digitálneho prostredia a súvisiace prierezové súvislosti vrátane tém ako je ochrana osobných údajov, ochrana súkromia, vzťah nových technológií a ľudských práv, digitálny trh v EÚ, zodpovednosť poskytovateľov služieb, doménové mená, elektronická identita, ochrana softvéru a mnohé ďalšie.

Zborník príspevkov NTIDV vydáva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v papierovej aj elektronickej forme.

Zborník a všetky jeho jednotlivé príspevky sa zverejňujú pod verejnou licenciou Creative Commons BY-NC-ND, 4.0. Odoslaním príspevku autor udeľuje súhlas, aby sa jeho dielo šírilo pod touto verejnou licenciou. Publikovanie príspevkov sa uskutočňuje bez nároku na honorár.

Zborník NTIDV ponúka priestor pre publikáciu príspevkov v podobe:

 • samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií (min. rozsah tvorí 10 normostrán prislúchajúcich na jednu štúdiu, max. rozsah je neobmedzený);
 • esejí zamýšľajúcich sa nad aktuálnou spoločenskou témou či dianím (min. rozsah tvorí 5 normostrán prislúchajúcich na jednu esej, max. rozsah je neobmedzený);
 • recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie zborníka (min. rozsah tvoria 3 normostrany prislúchajúce na jednu recenziu, max. rozsah je neobmedzený; odporúča sa zároveň dodanie obrázku prednej obálky recenzovanej publikácie v dostatočnej veľkosti a kvalite);
 • informácií, ako aj správ súvisiacich so základným poslaním zborníka (min. rozsah tvoria 2 normostrany prislúchajúce na jednu informáciu alebo správu, max. rozsah je neobmedzený).

Zborník vychádza v papierovej aj elektronickej podobe jedenkrát ročne. Termín dodania príspevkov do najbližšieho čísla 6/2022 je 15.12.2022.

Názory prezentované v jednotlivých príspevkoch nemusia nevyhnutne zohľadňovať názory vydavateľa. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zaslaný príspevok.

Príspevky autorov je potrebné zasielať na e-mailovú adresu zuzana.adamova@gmail.com.


Recenzné konanie

Posudzovanie zaradenia príspevkov (vedeckých štúdií a esejí) sa uskutočňuje na základe anonymného recenzného konania zaisťovaného členmi vedeckej rady zborníka a v odôvodnených prípadoch tiež uznávanými odborníkmi pôsobiacimi v príslušných oblastiach.


Publikácia príspevkov

Štruktúra príspevku:

 • Názov príspevku (bold)
 • Meno autora (vrátane titulov)*
 • Synopsa (Abstrakt)
 • Kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku
 • Text (členenie na kapitoly; názvy kapitol – kapitálky a bold; riadkovanie 1; zarovnanie na oba okraje strany)
 • Resumé v anglickom jazyku

Jazyk príspevku:

 • slovenský a český

Vzor citácie spoluautorského knižného diela:

 • TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2007, s. …

Vzor citácie knižného diela (spojené diela):

 • MOLNÁR, P. Rozhodcovské konanie. In: VOJČÍK, P. a kol. Právo duševného vlastníctva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. …

Vzor citácie článku v časopise:

 • SZATTLER, E. Právne a morálne aspekty plagiátorstva. In: Duševné vlastníctvo, 2007, č. 1, s. …

Vzor citácie článku v zborníku:

 • ADAMOVÁ, Z. Daft Punk, U2 a kolektívna správa autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. In: KNOLL, V., KARHANOVÁ, M. (eds.) Naděje právní vědy. Býkov 2007. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. …

Vzor citácie zdroja na internete:

 • KLINKA, T. „Veľká novela“ prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva. 1. časť. Lexforum.cz. 28.5.2017. [online] http://www.lexforum.cz/644 [1.12.2020]

Pozn.: prvý dátum vyznačuje zverejnenie článku, dátum v hranatej zátvorke stav, kedy bola informácia dostupná

Pozn.: pokiaľ ide o štandardné knižné dielo zverejnené na internete so všetkými bibliografickými údajmi, uvádza sa kompletný bibliografický odkaz (viď vyššie) spoločne s hypertextovým odkazom

Rozsudky SDEÚ:

 • Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 3.9.2014 vo veci C-201/13 Johan Deckmyn a Vrijheidsfonds VZW proti Helena Vandersteen et al.

Pozn.: v texte možno použiť skrátené označenie len číslom alebo spoločne so skráteným názvom, napr. C-201/13 Deckmyn

Formálna úprava textu:

 • čím menej formátovania, tým lepšie
 • najmä – žiadne číslovanie strán, žiadne zlomy strán, žiadne osobitné odseky, zarážky a pod.
 • riadkovanie 1, odseky 0, medzery 0
 • odkazy na právne predpisy písať normálnym písmom, nie kurzívami a pod.
 • odkazy na súdne rozhodnutia písať normálnym písmom, nie boldom a pod.
 • na zvýraznenie textu nepoužívať bold, ale kurzívu (v prípade potreby zvýrazniť text v kurzívach treba použiť podčiarkovanie)
 • dátumy písať vo formáte 1.12.2020

* V prípade záujmu o uvedenie inštitúcie, resp. iných doplňujúcich informácií, alebo ak ide o odkaz na projekt, v rámci ktorého článok realizujete (napr. projekt VEGA), uveďte to v poznámke pod čiarou, ktorá nebude mať číselné označenie (ako štandardné poznámky), ale označenie hviezdičkou, ako to bolo použité na tomto príklade.