About the Publication

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo

Publikácia Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo (NTIDV) sa tematicky zameriava na právne aspekty digitálneho prostredia a súvisiace prierezové súvislosti vrátane tém ako je ochrana osobných údajov, ochrana súkromia, vzťah nových technológií a ľudských práv, digitálny trh v EÚ, online služby, platformy, umelá inteligencia, zodpovednosť poskytovateľov služieb, doménové mená, elektronická identita, ochrana softvéru a mnohé ďalšie.

Publikácia vychádza pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a je voľne šírená pod licenciou Creative Commons.

Publikácia NTIDV ponúka priestor pre publikovanie príspevkov v podobe samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií, esejí zamýšľajúcich sa nad aktuálnou spoločenskou témou či dianím, recenzií publikácií vzťahujúcich sa na jej hlavné zameranie, ako aj informácií a správ súvisiacich so základným poslaním publikácie.


Redakčná rada

 • JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
 • JUDr. Jozef Andraško, PhD.
 • doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
 • JUDr. Richard Bednárik, PhD.
 • prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA
 • prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D.
 • Mgr. Martin Husovec, Ph.D.
 • doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
 • Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
 • doc. JUDr. Pavel Koukal, PhD.
 • doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
 • JUDr. Petr Prchal, Ph.D.

Aktuálne číslo

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5

ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. 177 s. ISBN 978-80-568-0232-8.

DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0232-8/2021

Čítať publikáciu (PDF)


Doteraz vydané publikácie NTIDV 1, 2, 3, 4 a 5 vyšli s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a boli publikované v rámci projektov VEGA č. 1/0783/13 Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti a VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj na sprístupňovanie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát.