Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti priemyselného vlastníctva

Samuel Rybnikár

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 88 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 130-149. ISBN 978-80-568-0232-8.

Abstrakt: Autor v príspevku prezentuje právne závery rozhodnutí Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2020 vo veciach správneho súdneho prieskumu rozhodnutí a opatrení Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: ochranná známka, správne súdnictvo, kasačná sťažnosť, zrušenie patentu, vynálezcovská činnosť, znalecky posudok.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-5/NTIDV-5-Rybnikar-Samuel.pdf

Bibliografická citácia

RYBNIKÁR, S. Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti priemyselného vlastníctva. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 130-149. ISBN 978-80-568-0232-8.