Práva vydavateľov periodických publikácií v novej autorskoprávnej úprave

Renáta Bačárová

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 125 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 107-129. ISBN 978-80-568-0232-8.

Abstrakt: Príspevok sa venuje transpozícii nového práva vydavateľov do slovenského právneho poriadku vrátane nárokov na primeranú náhradu odmeny. Okrem pojmových disproporcií obsiahnutých v Tlačovom zákone a v novej smernici o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu sa zaoberá aj nejasným prepojením pripravovanej novely Autorského zákona s ustanoveniami o právach a povinnostiach vydavateľa v zmysle Tlačového zákona. Zaoberá sa možnosťou uplatňovania práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v online prostredí. Článok analyzuje zaužívanú terminológiu ako vydavateľ, právo vydavateľov, periodická publikácia a periodická tlač a porovnáva ju s pojmami podľa smernice o autorskom práve ako práva k publikáciám, tlačové publikácie a primeraná náhrada odmeny. Zároveň poukazuje na prípadnú duplicitu v existujúcej a navrhovanej právnej úprave, ktorá by mohla spôsobiť aplikačné problémy.

Kľúčové slová: vydavateľ, právo vydavateľov, práva k publikáciám, tlačová publikácia, periodická publikácia, primeraná náhrada odmeny, online používanie tlačových publikácií.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-5/NTIDV-5-Bacarova-Renata.pdf

Bibliografická citácia

BAČÁROVÁ, R. Práva vydavateľov periodických publikácií v novej autorskoprávnej úprave. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 107-129. ISBN 978-80-568-0232-8.