Prebiehajúce zmeny v právnej úprave kybernetickej bezpečnosti

Tomáš Gábriš

Úplný text príspevku

Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5
Čítať príspevok (PDF)


  • Typ dokumentu: publikácia
  • Typ príspevku: štúdia
  • Jazyk príspevku: slovenčina
  • Publikované: 2021
  • Formát súboru: PDF
  • Veľkosť súboru: 132 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 43-66. ISBN 978-80-568-0232-8.

Abstrakt: Príspevok poukazuje na nedokonalú implementáciu EÚ Toolboxu ku kybernetickej bezpečnosti 5G sietí v podmienkach Slovenskej republiky. Autor približuje a kriticky hodnotí prebiehajúcu (a meškajúcu) novelizáciu príslušnej právnej úpravy. Za hlavné nedostatky predloženého návrhu novely zákona o kybernetickej bezpečnosti považuje nedostatočné vymedzenie politického rizika dodávateľov a absentujúcu reguláciu diverzifikácie dodávateľov produktov a služieb a skríningu priamych zahraničných investícií. Návrh tak na jednej strane ide nad rámec EÚ Toolboxu v rozsahu subjektov a služieb, ktorých sa má novela dotknúť, ale na druhej strane opomína viaceré základné odporúčania Toolboxu.

Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, 5G siete, EÚ Toolbox.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-5/NTIDV-5-Gabris-Tomas.pdf

Bibliografická citácia

GÁBRIŠ, T. Prebiehajúce zmeny v právnej úprave kybernetickej bezpečnosti. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 43-66. ISBN 978-80-568-0232-8.