Selected Decisions of the Court of Justice of the EU and the European Court of Human Rights in the Field of Information Technology and Intellectual Property Law

Full Text of Paper

New Technologies, Internet and Intellectual Property 5
Read paper (PDF)


  • Source Type: Publication
  • Document Type: Court decisions
  • Document Language: Slovak
  • Published on: 2021
  • File Format: PDF
  • File Size: 143 kB

In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, pp. 150-173. ISBN 978-80-568-0232-8.

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-5/NTIDV-5-Vybrane-rozhodnutia.pdf

Bibliographic Citation

Vybrané rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021, pp. 150-173. ISBN 978-80-568-0232-8.