Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo

Zuzana Adamová (ed.)

Autori: Tomáš Abelovský, Zuzana Adamová, Richard Bednárik, Branislav Hazucha, Pavel Koukal, Martin Samec, Anton Škreko

Abstrakt: Vedecká publikácia Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo sa zameriava na právne aspekty kyberpriestoru, informačných a komunikačných technológií, ochrany osobných údajov a rozličných oblastí práva duševného vlastníctva, ako je autorské, známkové alebo patentové právo. Publikácia vyšla s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a bola publikovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0783/13 Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti.

Kľúčové slová: Nové technológie; internet; duševné vlastníctvo.

DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-8082-810-3/2014

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv/NOVE-TECHNOLOGIE-INTERNET-A-DUSEVNE-VLASTNICTVO.pdf

Bibliografická citácia

ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. 156 s. ISBN 978-80-8082-810-3.


Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo

Kompletná verzia publikácie Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo
(s. 1-156, PDF, 812 kB)