Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2

Zuzana Adamová (ed.)

Autori: Tomáš Abelovský, Zuzana Adamová, Richard Bednárik, Michal Černý, Branislav Hazucha, Anton Škreko

Abstrakt: Vedecká publikácia Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2 sa zameriava na právne aspekty kyberpriestoru, informačných a komunikačných technológií, ochrany osobných údajov a rozličných oblastí práva duševného vlastníctva, ako je autorské, známkové alebo patentové právo. Publikácia vyšla s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a bola publikovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0783/13 Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti.

Kľúčové slová: Nové technológie; internet; duševné vlastníctvo.

DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-8082-933-9/2015

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-2/NOVE-TECHNOLOGIE-INTERNET-A-DUSEVNE-VLASTNICTVO-2.pdf

Bibliografická citácia

ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. 182 s. ISBN 978-80-8082-933-9.


Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2

Kompletná verzia publikácie Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2
(s. 1-182, PDF, 1058 kB)