Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3

Zuzana Adamová (ed.)

Autori: Zuzana Adamová, Richard Bednárik, Michal Černý, Branislav Hazucha, Pavel Koukal, Marianna Novotná, Petr Prchal

Abstrakt: Vedecká publikácia Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3 sa zameriava na právne aspekty kyberpriestoru, informačných a komunikačných technológií, ochrany osobných údajov a rozličných oblastí práva duševného vlastníctva, ako je autorské, známkové alebo patentové právo. Publikácia vyšla s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a bola publikovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0556/17 Creative Commons ako nástroj na sprístupňovanie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát.

Kľúčové slová: Nové technológie; internet; duševné vlastníctvo.

DOI: https://doi.org/10.31262/978-80-568-0181-9/2019

URL: http://ntidv.iuridica.truni.sk/archive/ntidv-3/NOVE-TECHNOLOGIE-INTERNET-A-DUSEVNE-VLASTNICTVO-3.pdf

Bibliografická citácia

ADAMOVÁ, Z. (ed.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. 245 s. ISBN 978-80-568-0181-9.


Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3

Kompletná verzia publikácie Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3
(s. 1-245, PDF, 1139 kB)